VOORWAARDEN, PRIVACY & COOKIE GEBRUIK

Gebruiksvoorwaarden van de site
U DIENT DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR TE LEZEN ALVORENS VAN DEZE SITE GEBRUIK TE MAKEN.

Deze overeenkomst is van toepassing op uw gebruik van deze site (collectief genoemd: ‘de site’) en wordt gesloten tussen Golden Tulip Ampt van Nijkerk (hierna te noemen: “wij”, “ons”, of “onze”) en u, namens uzelf en de koper, het lid of de leverancier voor wie u zich hebt geregistreerd (“u”). Door de site, de diensten of functies die in of door de site worden aangeboden en/of de inhoud van de site op enigerlei wijze te gebruiken, te verzenden, op te slaan en/of er anderszins gebruik van te maken, wordt u geacht alle voorwaarden die in het onderstaande uiteen zijn gezet te hebben gelezen en er mee akkoord te zijn gegaan, en doet u afstand van alle rechten om een vordering in te stellen op grond van onduidelijkheden of fouten in deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden wordt u verzocht geen gebruik van de site te maken en de site onmiddellijk te verlaten. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen exclusief absoluut goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde zonder enige voorgaande berichtgeving te mogen veranderen, aan te vullen of delen ervan te verwijderen, en dergelijke wijzigen zullen tenzij anderszins is aangegeven, onmiddellijk van kracht worden; u dient deze voorwaarden daarom regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortgezet gebruik van de site na het publiceren van wijzigingen van deze overeenkomst betekent dat u die wijzigingen hebt aanvaard. Wij raden u aan om een exemplaar van deze overeenkomst af te drukken en te bewaren, omdat de overeenkomst van tijd tot tijd kan veranderen.

DIT IS EEN BINDENDE WETTELIJKE OVEREENKOMST ZOALS OPGESTELD OP 1 JANUARI 2006.

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

Golden Tulip Ampt van Nijkerk, de aan haar gelieerde partijen, en/of haar respectievelijke leveranciers geven geen garantie betreffende de geschiktheid van de informatie, de software, de producten en diensten die in deze website vervat zijn, voor een bepaald doel. De vermelding of het te koop aanbieden van producten of diensten op deze website vormt geen onderschrijving of aanbeveling van die producten of diensten door Golden Tulip Ampt van Nijkerk, of een aan haar gelieerde partij. Golden Tulip Ampt van Nijkerk, de aan haar gelieerde partijen, en/of haar respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle betrokkenheid bij de garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden t.a.v. verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrechten en het niet maken van inbreuk.

Golden Tulip Ampt van Nijkerk en de aan haar gelieerde partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor en zullen geen terugbetaling verrichten t.a.v. enige vertraging, annulering, enig overgeboekt-zijn, enige staking, overmacht of andere zaken waarover zij geen directe controle kunnen uitoefenen, en zijn niet verantwoordelijk voor extra kosten, omissies, vertragingen, omleidingen of maatregelen van de overheid of een andere autoriteit.

In geen geval zal Golden Tulip Ampt van Nijkerk, de aan haar gelieerde partijen en/of haar respectievelijke leveranciers aansprakelijk zijn voor betaling van directe, indirecte, boete-, incidentele, bijzondere of vervolgschade die resulteert uit of verband houdt met het gebruik van deze website, of informatie, software, producten en diensten verkregen via deze website, of anderszins resulterend uit het gebruik van deze website, ongeacht of deze gebaseerd is op aansprakelijkheid resulterend uit een overeenkomst, of vanwege een onrechtmatige daad, of anderszins, zelfs wanneer Golden Tulip Ampt van Nijkerk, de aan haar gelieerde partijen en/of haar respectievelijke leveranciers geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van het opleggen van een schadevergoeding. Omdat uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor vervolg- of incidentele schade in sommige staten/rechtsgebieden niet mogelijk is, is het mogelijk dat bovenstaande beperking niet op u van toepassing is.

Wat het vroegboekvoordeel betreft zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

• Tegen het vroegboektarief kan alleen geboekt worden via www.goldentulip.com en alle gerelateerde websites.

• Uw vroegboekvoordeelreservering moet minimaal 21 dagen voor de datum van aankomst plaatsvinden

• Vooruitbetaling is vereist en wordt niet teruggestort (American Express, Visa en Mastercard)

• Eenmaal gedaan kunnen reserveringen niet worden gewijzigd

• Reserveringen kunnen niet worden geannuleerd

Producten van ‘Golden Tulip Extra Genieten’

De aanvraag voor de producten van ‘Golden Tulip Extra Genieten’ die door u zijn aangevinkt, wordt naar het hotel verstuurd. Het hotel zal telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om uw aanvraag te bevestigen. Pas na bevestiging door het hotel zijn de producten definitief gereserveerd.

Voor de producten van ‘Golden Tulip Extra Genieten’ gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als voor uw kamerreservering. Het annuleringsbeleid wordt per hotel vastgesteld, Golden Tulip Franchise B.V. is niet verantwoordelijk voor dit beleid en kan noch hiervoor, noch voor hieruit voortvloeiende schadeclaims aansprakelijk worden gesteld.

II. WIE KOMEN IN AANMERKING VOOR GEBRUIK?

De site is alleen beschikbaar voor personen en rechtspersonen die wettelijk bindende overeenkomsten op grond van de toepasselijke wet kunnen sluiten. Zonder aan het voorgaande afbreuk te doen, zijn de site en de door de site aangeboden diensten niet beschikbaar voor minderjarigen. Als u niet in aanmerking komt dient u de site te verlaten en deze niet te gebruiken. U moet achttien (18) of ouder zijn om een kamer op deze website te kunnen reserveren. Als u jonger dan achttien bent, moet u voor hulp contact opnemen met de hotels of call centres die op de site zijn vermeld.

De site en het materiaal dat er op vermeld is of via de site beschikbaar is worden door ons uitsluitend voor informatieve doeleinden verschaft, met dien verstande dat wij door dit materiaal te verschaffen geen juridische of andere professionele adviezen of diensten verschaffen. De informatie die op de site vermeld staat of via de site beschikbaar is, is gebaseerd op bronnen waarvan wordt aangenomen dat deze juist en betrouwbaar zijn; en wij hebben in redelijkheid alle maatregelen genomen om de juistheid van de informatie te garanderen. Wij geven echter geen garantie met betrekking tot de juistheid ervan. Dit materiaal werd voor ons opgesteld door personeel van onze eigen hotels en de hotels die wij in franchise hebben of beheren, en door anderen. Franchisenemers en anderen behouden de uiteindelijke zeggenschap over het beleid en de procedures die voor hun hotel van toepassing zijn. Door dit materiaal te verschaffen willen wij geen zeggenschap of supervisie uitoefenen over dat beleid en die procedures. Vanwege alle bovenstaande redenen, dient u uw eigen advocaat of andere adviseur te consulteren voor advies betreffende de voorwaarden van deze overeenkomst en/of het feit of al dan niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

III. AUTEURSRECHT EN HANDELSMERKEN

Al het materiaal op deze site is het bezit van Golden Tulip Ampt van Nijkerk, of haar dochtervennootschappen, of de aan haar gelieerde partijen en/of derden/licentiehouders die daar ook auteursrechten op hebben. Het is niet toegestaan om materiaal van deze site of enige internetsite die het eigendom is van, die geëxploiteerd wordt door, of die in licentie uitgegeven wordt door ons of een aan ons gelieerde partij of waarover wij of een aan ons gelieerde partij zeggenschap heeft te kopiëren, te reproduceren, te herpubliceren, up te loaden, te vermelden, te verzenden of op enige wijze te distribueren. Voor het doel van deze voorwaarden is het gebruik van dergelijk materiaal op een andere website, internetsite, intranetsite, extranetsite of andere site of computeromgeving verboden. Alle handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen en handelsaankleding zijn ons eigendom. U mag onze handelsmerken, logo’s of andere informatie die ons bezit vormt (met inbegrip van beelden, tekst, pagina-layout, of vorm) niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons niet framen of deze insluiten door gebruik te maken van framing-technieken. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken waarin gebruik wordt gemaakt van onze naam, onze handelsmerken of andere informatie in eigendom zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

Wanneer u software van de site download, worden de software, met inbegrip van bestanden en beelden die erin zijn opgenomen of die door de software worden gegenereerd en de gegevens die de software begeleiden (tezamen de ‘software’ genoemd) uitsluitend door ons of derden/licentiegevers in licentie aan u gegeven voor uw eigen gebruik in verband met de site. Wij dragen het eigendom van de softwarelicentie niet aan u over. U bent eigenaar van het medium waarop de software wordt opgenomen, maar wij (of de derden/licentiegevers) behouden het volledige eigendomsrecht op de software en alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking daartoe. U mag de Software niet herdistribueren, wederverkopen, onderwerpen aan decompilatie of reverse engineering, ontmantelen of anderszins terugbrengen tot een door de mens leesbare vorm.
De weer-tool die op goldentulip.com wordt weergegeven, wordt geleverd door openweathermap.org en er zijn geen wijzigingen gemaakt in de geleverde materialen.

IV. MET DE SITE VERBONDEN INHOUD

Wij behouden ons het recht voor om links naar andere sites die voor u interessant kunnen zijn aan te bieden. Door het verschaffen van die links, onderschrijven of sponsoren wij dergelijke sites of het materiaal dat zij verspreiden of de diensten die zij verschaffen niet en bevelen wij dat/die ook niet aan, en wij zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal, de diensten of andere situaties op of in verband met een andere site.

U moet met beleid op het internet browsen en van deze site gebruik maken. U dient zich te realiseren dat u als u de site gebruikt naar andere sites kunt worden doorgestuurd waarover u geen zeggenschap of controle hebt. Er zijn links naar andere sites vanaf de pagina’s van de site die u buiten de site brengen. Wanneer u bijvoorbeeld op een advertentie in een banner klikt, kan u door de klik buiten de site geleid worden. Dit omvat links van adverteerders, sponsors, en contentpartners die ons logo (onze logo’s) mogen gebruiken als onderdeel van een overeenkomst van gezamenlijke merkvoering. Het kan dat deze sites hun eigen ‘cookies’ naar de gebruikers sturen, informatie verzamelen, om persoonlijke informatie verzoeken, of informatie bevatten die u ongepast of beledigend vindt. Bovendien kunnen adverteerders op de site ‘cookies’ naar gebruikers sturen waarover we geen zeggenschap of controle hebben.

Wij behouden ons het recht voor om de links van sites van derden naar onze site uit te schakelen.

Wij geven geen garanties betreffende de inhoud van de sites die in de adresbestanden van de site vermeld worden. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid, relevantie, het voldoen aan auteursrecht, de legitimiteit of de gepastheid van het materiaal dat vervat is in de sites die vermeld worden in zoekresultaten of die anderszins aan de site gelinkt zijn.

V. DISCLAIMERS

Elektronische transmissies, met inbegrip van het internet, zijn publieke media, en alle gebruik van dergelijke media is publiek en niet privaat. Informatie die verband houdt met of resulteert uit dergelijk gebruik is publiek of het eigendom van diegenen die de informatie verzamelen, en geen persoonlijke of private informatie.

U gaat akkoord dat u de site voor eigen risico gebruikt. De inhoud, diensten en het materiaal op de site worden verschaft op “as is”-basis en op “as available”- basis zonder enige garanties van wat voor soort dan ook, geen uitdrukkelijke, impliciete of wettelijke garanties. Wij geven geen enkele garantie of onderschrijving betreffende de juistheid, betrouwbaarheid, het nut of de volledigheid van de diensten, de inhoud of het materiaal op de site or op een site die ermee verbonden is. Wij nemen in de maximale mate die de toepasselijke wet toestaat afstand van en verwerpen alle expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom, ontbreken van inbreuk, het ontwerp, de juistheid, het vermogen, de toereikendheid, de geschiktheid, de capaciteit, de volledigheid, de beschikbaarheid, de compatibiliteit, of resulterend uit het verhandelen of uitvoeren. Wij garanderen niet dat de site of de diensten, de inhoud, het materiaal of de functies vervat in de site voortdurend beschikbaar zullen zijn, zonder storingen of fouten, noch dat gebreken zullen worden hersteld, of dat de site, de diensten, de inhoud en het materiaal dat beschikbaar is vrij zijn van virussen, of andere schadelijke componenten of juist of volledig zijn. Wij geven geen garanties betreffende het gebruik of de resultaten van het gebruik van de diensten, de inhoud, het materiaal, de functies of de producten die via de site beschikbaar zijn in termen van de juistheid, de betrouwbaarheid ervan of anderszins. U neemt alle kosten van alle noodzakelijke service, reparaties of correcties voor uw rekening. Het is mogelijk dat de toepasselijke wet uitsluiting van impliciete garanties niet toestaat, daarom is het mogelijk dat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing is.. Wanneer wij aansprakelijk worden gesteld voor schade in verband met zulke zaken, zal uw enige en exclusieve tegemoetkoming beperkt zijn tot terugbetaling van de diensten of producten die u betaald hebt aan het bedrijf dat aansprakelijk wordt gesteld in geval die diensten of producten niet door dat bedrijf zijn geleverd. Bij dezen doet u afstand van alle rechten om voor enig forum een procedure in verband met die zaken in stellen na één (1) jaar waarin de handeling, gebeurtenis, toestand of omissie waarop de procedure of vordering is gebaseerd zich voordoet.

Wij doen expliciet afstand van alle verantwoordelijkheid voor de juistheid, inhoud of beschikbaarheid van informatie die op sites die een link op of naar onze site hebben vermeld wordt. Wij kunnen niet garanderen dat u tevreden zult zijn met de producten of diensten die u op de site koopt of op de site van een derde die een link heeft op of naar onze site of met inhoud van derden op de site. Wij onderschrijven geen producten of diensten, en wij hebben niets ondernomen om de juistheid of betrouwbaarheid van informatie op dergelijke sites van derden of in content van derden te verifiëren. Wij geven geen garanties met betrekking tot de veiligheid van informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, creditcardinformatie of andere persoonlijke informatie) die u gevraagd wordt aan een derde te geven, en u doet bij deze onherroepelijk afstand van het recht om een vordering tegen de Gevrijwaarde Partijen in te stellen met betrekking tot die sites en de content van derden. Wij raden u sterk aan om alle onderzoek te doen dat u nodig acht of geëigend alvorens door te gaan met een online of offline transactie met dergelijke derden.

De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor het slecht of niet functioneren van, vertragingen of problemen m.b.t., telefoons, elektrische of elektronische netwerken, het internet, de computer, de hardware of de softwareprogramma’s of voor te late, verloren gegane, gestolen, onleesbare, onvolledige, verstoorde, verkeerd verzonden, geschonden post, e-mail, formulieren, verbindingen, boodschappen of bijdragen, of de veiligheid van enige of alle van die zaken.

Bovendien zijn de Gevrijwaarde Partijen niet verantwoordelijk voor incorrecte of onjuiste ingebrachte informatie, ongeacht of dit veroorzaakt is door internetgebruikers of door apparatuur of programma’s die samengaan met of gebruikt worden op de site of door een technische of menselijke fout die kan optreden bij de verwerking van aan de site gerelateerde informatie.

Wij kunnen u verbieden deel te nemen in of gebruik te maken van de site wanneer u naar onze exclusieve en absolute mening deze overeenkomst niet respecteert of onsportief handelt, met de bedoeling een ander dwars te zitten, te beledigen, te bedreigen of in moeilijkheden te brengen of wanneer u op andere wijze storend optreedt. Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren, accounts op te zeggen, om content te redigeren of te verwijderen, of om bestellingen te annuleren, dit alles naar ons eigen exclusief and absoluut goeddunken.

Wanneer om wat voor reden dan ook een deel van de site niet zoals gepland kan draaien, met inbegrip van infectie door een computervirus, bugs, interferentie, of ongemachtigde interventie, bedrog, technisch falen of enige andere reden die redelijkerwijs buiten de zeggenschap van Golden Tulip liggen, die het beheer, de veiligheid, het uiterlijk of het juist gedrag van de site verstoren of beïnvloeden, behouden wij ons het recht voor (maar zullen wij niet verplicht zijn) om naar ons eigen exclusief en absoluut goeddunken u en alle leden, kopers of leveranciers (en alle informatie van u en hen) te verbieden gebruik te maken van de site, en om de site of enig deel daarvan te annuleren, op te zeggen, te wijzigen of op te schorten en die informatie ongeldig te maken.

U komt tevens overeen dat de Gevrijwaarde Partijen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade aan, of een verloren gaan van, uw computer of interceptie of gebruik van uw creditcard informatie, in verband met of als gevolg van het gebruik van de site of andere sites, diensten of materialen die daaraan zijn verbonden of gelinkt, en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor schade, verlies, of vorderingen in verband met of resulterend uit het al of niet werken van een deel van de site op computers of netwerken die door u gebruikt worden of het communiceren met zulke computers of netwerken.

Voor zover wij producten of diensten van derden vermelden of daarnaar linken, treedt onze site op als verzamelplaats voor leveranciers om producten en diensten te verkopen (of, al naar gelang wat van toepassing is, om koopbiedingen uit te lokken) en voor kopers om die producten en diensten te kopen. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke transactie tussen kopers en leveranciers. Bijgevolg hebben wij geen zeggenschap over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de geadviseerde items, de waarheid of juistheid van het vermelde, het vermogen van leveranciers of de items te verkopen of het vermogen van kopers om items te kopen. Wij kunnen niet garanderen dat een koper of leverancier een transactie werkelijk zal voltooien.

Wij hebben geen zeggenschap over de informatie die door andere gebruikers wordt verschaft en die via de site beschikbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat u de informatie van andere gebruikers beledigend, schadelijk, onjuist of bedrieglijk acht. Wees voorzichtig en gebruik uw gezond verstand bij het gebruiken van de site. Wees er op bedacht dat er ook risico’s verbonden zijn aan het zaken doen met mensen in het buitenland, met minderjarigen of mensen die zich anders voordoen dan zij zijn.

Hoewel het onze bedoeling is dat de beschrijvingen van producten op onze site up-to-date en juist zijn, geven wij niet de garantie dat de beschrijvingen van producten op onze site juist, volledig, up-to-date of in alle opzichten betrouwbaar zijn. In het geval dat een op onze site beschreven product niet zo is als beschreven is, is het enige wat u kunt doen het product in ongebruikte toestand retourneren overeenkomstig het retourneerbeleid van de leverancier.

Kennisgeving inzake de wet op de privacy van elektronische communicatie (18 u.s.c. 2701-2711): wij garanderen de geheimhouding of privacy van communicatie of informatie die op de site of een website die aan de site is gelinked wordt verzonden niet. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor de privacy van informatie, e-mailadressen, registratie- en identificatie-informatie, diskruimte, berichtgeving, vertrouwelijke informatie of informatie m.b.t. handelsgeheimen, of enige andere content die verzonden wordt over de netwerken waartoe de site toegang heeft, of die anderszins verbonden zijn aan het gebruik van de site.

Geen enkel mondeling advies of schriftelijke correspondentie of informatie die door ons of door een van de gevrijwaarde partijen wordt gegeven kan gezien worden als een garantie en gebruikers dienen niet uitsluitend af te gaan op zulke informatie of zulk advies. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen exclusief en absoluut goeddunken en zonder daarvan bericht te geven, fouten om omissies m.b.t. enig deel van de site te corrigeren of iemand op enig moment de toegang tot de site te ontzeggen. Noch wijzelf noch enige andere gevrijwaarde partij zal aansprakelijk zijn voor het feit dat u afgaat op de informatie die op de site verschaft wordt.

De zoek- en directorydiensten zijn gratis diensten die in verband met de site kunnen worden aangeboden. Omdat het web constant verandert, kan geen enkele zoekmachinetechnologie alle toegankelijke sites op enig ogenblik bereiken. Daarom doen wij expliciet afstand van alle verantwoordelijkheid voor de content of beschikbaarheid van de informatie vervat in een zoekindex of in een directory dat aangeboden wordt in verband met de site.

De site kan technische onjuistheden, typefouten of omissies bevatten. Golden Tulip Ampt van Nijkerk is niet verantwoordelijk voor typografische, fotografische, technische of prijsstellingsfouten (met in begrip van maar niet beperkt tot hoteltarieven) die op onze site zijn vermeld. Golden Tulip Ampt van Nijkerk behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen, correcties en/of verbeteringen in de site aan te kunnen brengen en in de producten en programma’s die in die informatie worden beschreven, zonder enige berichtgeving.

Wij behouden ons het recht voor om reserveringen te annuleren of te wijzigen wanneer blijkt dat een klant zich bezig heeft gehouden met frauduleuze of ongepaste zaken of in andere omstandigheden wanneer blijkt dat de reserveringen een vergissing of fout bevatten of daaruit resulteren.

Wij behouden ons het recht voor om te bepalen of een aanspraak op Onze Beste Beschikbare Tarieven geldig is en voldoen aan alle gedefinieerde vereisten en voorwaarden van het programma. Alle aanspraken in die zin zullen worden geverifieerd en bevestigd. Wanneer een aanspraak geldig wordt geacht zal de aanspraak worden behandeld overeenkomstig de voorwaarden van het programma.

RSS Feeds

Golden Tulip Ampt van Nijkerk biedt u de mogelijkheid om u te abonneren op onze RSS feeds. Door u op onze RSS te abonneren zijn de voorwaarden zoals in dit document vervat ook van toepassing.

VI. VRIJWARING

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoord en account en voor alle gebeurtenissen die op grond van uw account plaatsvinden. Bij deze vrijwaart u ons en onze hotels en elk van onze en hun eigenaren, partners, dochtermaatschappijen, gelieerde partijen, franchisenemers en alle werknemers, directeuren, agenten, contractanten en subcontractanten, gasten, verblijvenden, bezoekers, licentienemers, genodigden, vergunninghouders en werknemers (tezamen genoemd: de Gevrijwaarde Partijen) tegen alle beschuldigingen, eisen, vorderingen, aansprakelijkheid, schadevergoedingen, boetes en kosten van wat voor aard dan ook (met inbegrip van redelijke kosten van juridische bijstand) vanwege de dood of de verwonding van een persoon of verliezen of schade aan eigendommen of anderszins (“Vorderingen”) ten gevolge van of op een of andere wijze verband houdend met deze overeenkomst, de diensten of de producten die u door de site worden verschaft of enige gerelateerde handeling of omissie door u al of niet veroorzaakt of mede veroorzaak door nalatigheid van Golden Tulip Ampt van Nijkerk of een agent of werknemer van de Gevrijwaarde Partijen of een daarvan (behalve voor zover dit door de van toepassing zijnde wet wordt verboden) of tegen Vorderingen die het gevolg zijn van uw account, met in begrip van, maar niet beperkt tot, inbreuk door u op de rechten van intellectueel eigendom van een persoon, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, handelsgeheimen, handelsmerken, artistieke rechten, morele rechten, privacy- of publiciteitsrechten of rechten op grond van wetten betreffende intellectueel eigendom. Wanneer een Vordering wordt ingesteld of een procedure wordt aangespannen tegen (een van de) Gevrijwaarde Partijen, ten gevolgen van, of in verband met, deze overeenkomst kan die Gevrijwaarde Partij, mits dit binnen redelijke termijn aan u wordt bericht, van u vereisen dat u op uw kosten verweer voert tegen die Vordering, of de verdediging in een dergelijke procedure overneemt en gebruik maakt van een advocaat voor dat doel, waarbij die advocaat eerst schriftelijk dient te worden goedgekeurd door die Gevrijwaarde Partij, welke goedkeuring geacht zal worden bij deze te zijn gegeven in het geval van een advocaat die optreedt namens uw verzekeringsmaatschappij die bij dat verweer betrokken is. U dient met ons samen te werken bij het verweer tegen een Vordering. Wij behouden ons het recht voor om op onze eigen kosten het exclusieve verweer te voeren en de exclusieve zeggenschap te hebben in een zaak die anderszins het onderwerp is van vrijwaring door u.

VII. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zullen wij aansprakelijk zijn voor gederfde winst, dekkingskosten, schadevergoeding vanwege directe, indirecte, incidentele, bijzondere, vertrouwens-, vervolg- of boeteschade resulterend van het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de site of de diensten of functies van de site of voortvloeiend uit uw toegang tot, of geen toegang hebben tot, de site of uw vertrouwen op de site of de diensten, de content of het materiaal op of de functies van de site, of uit de verschaffing van, of het niet verschaffen van diensten of informatie of voor schadevergoeding van wat voor aard dan ook resulterend uit het teloorgaan van het gebruik, van gegevens of gederfde winst, ongeacht of wij zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schadevergoeding, en op grond van enige aansprakelijkheidstheorie (met inbegrip van nalatigheid).bovendien zijn wij niet verplicht de site of de inhoud ervan bij te houden and up-to-date te houden. Het is mogelijk dat de van toepassing zijnde wet de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of schadevergoeding voor incidentele of vervolgschade niet toelaat, zodat de voorgaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In geen geval zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schadevergoeding, alle verliezen, en voor alle redenen voor een procedure (op grond van overeenkomstrecht, onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid of anderszins)) meer zijn dan het mogelijk door u betaalde bedrag voor toegang tot de site. Als u ontevreden bent over de site of een van de producten of diensten, leden, leveranciers en of kopers die in verband daarmee worden aangeboden of die daar verband mee houden, al naar gelang het geval is, is het enige wat u kunt doen is de site niet langer gebruiken en deze overeenkomst op te zeggen overeenkomstig de voorwaarden ervan.